Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu (Aydınlatma Metni)

<<< Başvuru formuna geri dön

İfade Özgürlüğüne İlişkin Davalarda Standartlar ve Usul Yükümlülükleri Programı

Sayın ilgili kişi, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde, “İfade Özgürlüğüne İlişkin Davalarda Standartlar ve Usul Yükümlülükleri Programı” başlıklı program düzenleyecektir. Bu programa katılımınız sırasında ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, doğum tarihi, ikamette bulunduğu şehir, cinsiyet, mezuniyet bilgileri gibi kişisel bilgileriniz talep edilmektedir. İFÖD olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Dernek olarak siz değerli katılımcılarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Dernek olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verileri İşleme ve Kullanma Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz:
 • Kapasite Geliştirme Programı Katılımcıları Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Kapasite Geliştirme Programı Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Program Konuşmacılarıyla Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
 • Katılımcı Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Katılımcı Memnuniyetine Yönelik Süreçlerin Planlanması ve İcrası
 • Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Suistimal ihbar ve inceleme süreçlerine destek olunması
 • Dernek Faaliyetlerinin Dernek Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Derneğimiz tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

 • Programa kayıt sırasında doldurduğunuz form aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi, katılımcı kaydının oluşturulması, programa katılımınızın sağlanabilmesi, katılımcılar tarafından suç unsuru teşkil edecek fiillerde bulunulmasının önüne geçilmesi veya böyle bir fiil söz konusu olması halinde varsa yargı mercilerinden gelen taleplere cevap verilmesi amaçlarıyla işleyebilmekte, kullanabilmekte, saklayabilmekteyiz. İlgili mevzuat kapsamında, açık rızanızın, onayınızın olduğu ve katılım formundaki bilgileri doldurduğunuz hallerde kişisel verileriniz ayrıca; yurtiçinde ve yurt dışında birlikte çalıştığımız kurumlara, kendi ya da hizmet aldığımız ifa yardımcılarına transfer edilmesi ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanması şeklinde kullanılabilir.
 • Bu bölümde belirtilen amaçların söz konusu olduğu durumlarda kişisel verileriniz, sizin bu yönde açık onayınız olmaksızın işlenmeyecektir.
 • Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanununun ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/1. fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5/2. fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle İnternet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından derneğimizin ilk periyodik imha işlemi sırasında veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler:

Katılımcı verileri, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak;

Derneğimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak aşağıda sayılan KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Yargısal merciler ve kamu otoritelerine,
 • Yurt dışında bu program bazında beraber çalıştığımız iş ortağımız kurum ve kuruluşlara, bu programa katılım bilgileri ile sınırlı olarak verilerin yurt dışına aktarılması,
 • Ayrıca açık rızanızın, onayınızın olduğu hallerde, verilerin yurt içinde veya yurt dışında olabilecek kendi ya da hizmet aldığımız ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına.
 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, İlgili Kişiler, Veri sorumlusu sıfatıyla “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Derneğimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu talebinizi yazılı olarak Derneğimizin “Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. Köprülü Apt. No:24/4 Kadıköy/İstanbul” adresine veya info@ifade.org.tr elektronik posta adresine yapabilirsiniz.

<<< Başvuru formuna geri dön